Dane Osobowe

AVECUS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

Poniżej przekazane są informacje w jaki sposób AVECUS będzie przetwarzać dane osobowe:

Administrator:
Administratorem jest AVECUS Ewa Kasprzyk z siedzibą przy ul.  ul. Nadarzyńska 60 w Otrębusach (dalej w skrócie AVECUS),.

Z AVECUS można się skontaktować poprzez adres email: ewa.kasprzyk@avecus.pl lub pisemnie na adres siedziby.

Cele i podstawy przetwarzania:
AVECUS może przetwarzać Państwa dane osobowe, jak określono to poniżej, jak również jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa, lub na późniejszym etapie.

Okres przetwarzania danych osobowych:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

Obowiązek podania danych:
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez AVECUS z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług, zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem /współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

Jeśli pracodawca lub inny podmiot wskazał Pani/Pana jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z AVECUS, dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.